• google +1
 • facebook
 • blogger
 • google drive
logo rozpočty
 • Michael Švarc
 • Pařížská 2160
 • 272 01 Kladno
 • mobilní telefon+420 774 430 413
 • pevná linka+420 312 684 488
rozpočty.net
Etický kodex člena Asociace rozpočtářů
Zveřejněním tohoto dokumentu na našich stránkách se snažíme zvýšit povědomí odborné i laické veřejnosti o tom, co by mělo být běžnou součástí každého obchodního vztahu.
Kodex byl vypracován v rámci profesní organizace Asociace rozpočtářů staveb. Tento Kodex nás zavazuje k řádnému zastupování klienta a jeho zájmů a zároveň k plnění povinností při dodržování platných zákonů a vyhlášek.
 • Člen je povinen při své práci dodržovat a dbát na dodržování platných zákonů, vyhlášek, nařízení a norem, zejména zákonů a norem přímo se vztahujících k oceňování a zadávání veřejných zakázek.
 • Člen jedná při své činnosti vždy kvalifikovaným způsobem, čestně, v souladu s dobrými mravy a stanovami Asociace rozpočtářů. Je povinen postupovat tak, aby nepoškodil dobré jméno Asociace rozpočtářů a profese.
 • Člen přistupuje odpovědně k požadavkům svého zaměstnavatele či klienta. Vykonává svěřené úkoly ve shodě s běžnými profesními postupy v té míře, jaká odpovídá jeho vzdělání, zkušenostem a schopnostem.
 • Člen je povinen přizvat ke zpracování dílčích částí zakázky další specialisty, není-li způsobilý je zpracovat sám. Může zadat části zakázky jako subdodávku, pokud si ponechá řízení a koordinaci práce. Nesmí však bez předchozího souhlasu objednavatele pověřit zpracováním zakázky jinou osobu, kromě svých zaměstnanců.
 • Člen činný ve státní správě nesmí úředně rozhodovat o dokumentaci nebo zakázkách, které sám vypracoval, nebo na jejichž vypracování se podílel.
 • Člen nevyužívá nečestné postupy nebo jednání pro získání výhody pro sebe či kohokoliv jiného.
 • Člen nepoškozuje ať již přímo či nepřímo, profesionální pověst ostatních členů.
 • Člen dbá na dodržování společenských a etických pravidel a musí se vyvarovat takových způsobů jednání, které by znevážily profesi ve společnosti. Zejména se vyhýbá způsobům nekalé soutěže, klamavé reklamě, zatajování a zamlčování některých skutečností. Odmítá různé formy nátlaku a ovlivňování.
 • Člen nebude předávat ani přijímat dary, kterými je zamýšleno nebo mohou být chápány jako nezákonné jednání či korupce.
 • Člen se zaručuje, že pokud bude poskytovat služby včetně rad a doporučení, pak tato doporučení budou nestranná a nezaujatá.
 • Člen nevyzradí jakékoliv osobě, firmě či společnosti informace důvěrného charakteru nabyté během pracovní činnosti. Nesmí bez souhlasu klienta zveřejnit důvěrné informace (běžně nedostupné) ani po ukončení spolupráce, tzn. zachovávat mlčenlivost vůči třetím osobám.
 • Člen si neustále rozvíjí své profesionální schopnosti celoživotním vzděláváním, aby mohl lépe plnit požadavky klientů, zaměstnavatele a celého odvětví a podporuje výzkum a vzdělávací proces spojený se svou profesí.
Kodex je možné stáhnout zde ve formátu *.pdf : pdf symbol ARS_01_Kodex.pdf

(pocitadlo)