• google +1
  • facebook
  • blogger
  • google drive
logo rozpočty
  • Michael Švarc
  • Pařížská 2160
  • 272 01 Kladno
  • mobilní telefon+420 774 430 413
  • pevná linka+420 312 684 488
rozpočty.net
Zktratka Rozklad / termín Název

SCSP Sborník Cen Stavebních Prací Obsahuje katalogy popisů a směrných cen stavebních prací. Poměrně obsáhlé katalogy obsahující statisíce položek prací a materiálů potřebných k sestavení rozpočtu. Dnes se vydává většinou elektronicky buďto samostatně, nebo je součástí oceňovacího softwaru.
THU Technicko Hospodářské Ukazatele Soubor cen stanovených na základě statistického vzorku již realizovaných staveb, které jsou rozčleněny podle druhu a vybavení a je zjištěna jejich průměrná cena na objemovou / plošnou / délkovou jednotku. Používají se pro pro první propočty cen staveb a stavebních objektů.
OP
m3OP
Obestavěný prostor
metr krychlový obestavěného prostoru
Prostorové vymezení stavebního objektu ohraničeného vnějšími vymezujícími plochami. Způsob výpočtu je stanoven v normě ČSN 73 4055 Výpočet obestavěného prostoru pozemních stavebních objektů.
ZP Zastavěná plocha Plocha půdorysu ohraničená vnějším obvodem svislých konstrukcí budovy nebo podlaží apod.
DSP Dokumentace pro Stavební Povolení  
DUR Dokumentace pro Územní Řízení  
DPS Dokumentace pro Provedení Stavby
SH Spodní Hrana Označení výškové kóty spodní hrany kalkulovaného prvku.
Např. SH-0,85 značí že prvek je kalkulován od -0,85m od projektové výškové značené nuly (0,00)
HH Horní Hrana Označení výškové kóty horní hrany kalkulovaného prvku.
Např. SH+1,15 značí že prvek je kalkulován do výšky +1,15m od projektové výškové značené nuly (0,00).
SUT
UT
Stávající Úroveň Terénu
Úroveň Terénu
Označení výškové kóty, např. SÚT+0,15
NUT Nová Úroveň Terénu Označení výškové kóty, např. SÚT+0,40

(pocitadlo)