• google +1
 • facebook
 • blogger
 • google drive
logo rozpočty
 • Michael Švarc
 • Pařížská 2160
 • 272 01 Kladno
 • mobilní telefon+420 774 430 413
 • pevná linka+420 312 684 488
rozpočty.net
Název Popis

Almatol je snímatelná i pevná konstrukce s izolačnívýplníbez tuhé povrchové úpravy. Povrch je opatřen šestihranným pletivem a vložkou z hliníkové fólie.
Beton lehký hutný (konstrukční) je beton s objemovou hmotností do 2000 kg/m3(např. beton škvárový).
Beton pohledový je konstrukční beton svislých, šikmých a vodorovných konstrukcí, jehož viditelný neomítaný (režný) povrch (líc) bez další povrchové úpravy je tvarován bedněním podle vyžadovaného vzoru, popř. i provedení (např. z tříděných hrubých nebo hoblovaných prken a latí, tvarovaných plechů, desek, profilovaných rohoží, matric) bez povrchových hnízd a vzhledových kazů, bez viditelných konců stahovacích drátů po bednění.
Beton pohledový je betonová konstrukce mající po odbednění předepsaný tvar povrchu docilovaný zvláštním složením, zpracováním, ukládáním a hutněním betonové směsi a zvláštní úpravou bednění.
Beton prostý je beton bez výztuže anebo s výztuží z jakékoliv betonářské oceli statické a konstruktivní, hmotnosti do 15 kg/m3betonové konstrukce (výztuž se oceňuje zvlášť).
Beton s vyšší odolností proti agresivním vodám je beton, u kterého projekt přepíše použití síranovzdorných cementů.
Beton železový (železobeton) je beton s výztuží z jakékoliv betonářské oceli statické a konstruktivní, hmotnosti přes 15 kg/m3betonové konstrukce (výztuž se oceňuje zvlášť).
Běžná stavební konstrukce je každá stavební konstrukce stavebního objektu, vyjma konstrukcí chlazených nebo temperovaných místností.
Cena montáže neobsahuje náklady na hlavní materiály. V popise položky montáže jsou hlavní materiály neobsažené v ceně uvedené jmenovitě v závorce na konci popisu souboru položek nebo položky.
Čára břehová je průsečnice břehové plochy s původním nebo projektovaným terénem.
Čára obrysová výkopu pod vodou v korytě vodoteče nebo ve vodní nádrži, popř. nánosu v korytu vodoteče nebo ve vodní nádrži při čištění koryt vodotečí nebo vodních nádrží, je průsečnice dna a boků koryta nebo nádrže s horní plochou výkopu.
Dálnice je silniční komunikace sloužící pro dopravní spojení mezi důležitými centry státního a mezinárodního významu, směrově rozdělená, s omezeným připojením a s omezeným přístupem, vyhrazená pro provoz motorových vozidel s konstrukční rychlostí stanovenou platnými pravidly silničního provozu; její křížení a křižovatky se všemi ostatními komunikacemi jsou řešeny mimoúrovňově.
Délka je hlavní podélná vodorovná drátěná vazba spojující dva sloupy chmelnicové konstrukce ve směru řádků rostlin.
Demolice objektu je odstranění :
 1. celého objektu, demolice úplná
 2. části objektu, omezené svislými rovinami, popř. vodorovnými rovinami
  o vzdálenosti minimálně rovné výšce jednoho podlaží.
Demontáž je odpojení zařízení od rozvodů a upevňovacích prvků včetně odstranění těchto prvků; zařízení je po eventuální nutné opravě použitelné na jakémkoliv objektu.
Demontáž zařízení je odpojení zařízení, popř. jeho rozebrání na díly k dalšímu použití s uložením demontovaného zařízení v prostoru technologické manipulace.
Deska stropní monolitická je samostatná konstrukce monolitická uložená na zdivu nebo na trámech (průvlacích), jejichž osová vzdálenost přesahuje 1 800 mm.
Diagonála je vodorovná drátěná vazba spojující dva sloupy na zpevnění rohů chmelnicové konstrukce.
Dílec zatěžovací je betonové těleso různého tvaru a hmotnosti, sloužící k zatížení potrubí a zajištění jeho stability proti posunutí.
Dlaždice keramické jsou dlaždice skupiny oboru JKPOV
 1. 597 63 dlaždice mrazuvzdorné jemnostřepné režné
 2. 597 65 dlaždice mrazuvzdorné hrubozrnné průmyslové
Dopravní prostředek obvyklý je motorové silniční vozidlo s přidělenou SPZ. Pro dopravní vzdálenost do 100 m je obvyklý dopravní prostředek i dozer.
Drátěnka je nosná konstrukce pro pěstování chmele a vinné révy, skládající se z jednotlivých prvků konstrukce.
Ferrotex jsou snímatelná pouzdra potrubí, těles, přírub, ventilů a ostatních armatur, zhotovená z plechu včetně izolační vložky. Pouzdra se spojují patentními uzávěry. Jako izolační vložky se používá vláknitých materiálů v šestihranném pletivu. Z důvodů snazší demontáže se u větších strojních zařízení provádí izolace ze dvou nebo i více dílů.
Fragmentace pro sypané konstrukce mimo kamenité hráze je určena největší velikostí zrna sypaniny, docílenou prováděním vykopávek v horninách tř. 5, 6 a 7.
Hloubka koryta je svislá vzdálenost původního dna koryta v jeho ose od průměrné kóty břehových čar v daném profilu.
Hloubka vody pokud není v poznámkách k jednotlivým cenám stanoveno jinak, je svislá vzdálenost původního dna od skutečné pracovní hladiny vody v daném profilu. Při stanovení hloubky vody se nepřihlíží k hloubce v místech, kde projektované dno leží výše než dno původní.
Hmoty vybourané jsou vybourané konstrukce nebo jejich části (např. zábradlí, svodidla, obrubníky, značky, panely apod.), popř. další vybourané kusové (nesypké) materiály, které se nakládají převážně autojeřábem nebo ručně.
Hydroosev je zakládání trávníku pomocí stroje, který nanáší suspenzi vody, semen, živin a spojovacích látek na osévanou plochu.
Chemicky odolná izolace je izolace projektovaná na ochranu stavební konstrukce nebo technologického zařízení proti škodlivým vlivům agresívních médií průmyslového původu.
Chodník je přidružený pás určený pro pěší, oddělený vertikálně nebo horizontálně od přilehlého jízdního pásu.
Izolace podlah je tepelná izolace na nosnou konstrukci stropu pod vyrovnávací nebo nášlapnou vrstvu podlahy. Slouží k zateplení podlahy a kročejovému útlumu.
Izolace stropů vrchem je tepelná izolace na nosnou konstrukci stropu bez vyrovnávací nebo nášlapné vrstvy podlahy. Slouží k zateplení prostoru pod konstrukcí stropu.
Izolace svislá je izolace na plochách svislých a šikmých o sklonu přes 18 stupňů (32,49 %) :
 1. izolační povlak z nátěrů (nátěr penetrační; nátěr asfaltový a AIP) = 2 vrstvy
 2. izolační povlak z asfaltovaných izolačních pásů položených do nátěrů (nátěr penetrační; nátěr asfaltový a AIP; nátěr asfaltový) = 3 vrstvy
 3. izolační povlak z natavitelných asfaltovaných izolačních pásů (nátěr penetrační; NAIP; nátěr asfaltovou suspenzí) = 3 vrstvy.
Izolace v omezeném prostoru jsou konstrukce :
 1. prováděné ve vynucené poloze, tj. prostoru užším než 900 mm nebo nižším než 1500 mm
 2. prováděné pod nebo za potrubím, je-li mezera mezi lícem potrubí a konstrukcí menší než 500 mm.
Izolace vodorovná je izolace na plochách vodorovných nebo šikmých o sklonu do 18 stupňů (32,49 %) včetně vyvedení na stěny do výšky 200 mm.
Izolační doplňující konstrukce jsou úpravy izolací, které spolu se základními izolačními vrstvami vytvářejí izolační soustavu. Položky izolačních doplňujících konstrukcí části A mají vždy číslici "9" na pátém místě číselného znaku položky.
Izolační povlak je spojitá izolační ochrana konstrukce, projektovaná skladbou jedné nebo několika různě kombinovaných izolačních vrstev.
Izolační soustava je souhrnná skladba izolační ochrany, vytvořená z projektem předepsaného počtu základních izolačních vrstev a projektem předepsaných izolačních doplňujících konstrukcí.
vrstva je samostatný izolační nátěr nebo izolační vložka s příslušným nátěrem nebo jednotlivý netavitelný izolační pás nebo fólie.
Izoma M jsou izolační matrace vyrobené cpaním nebo vkládáním vláknitých izolačních materiálů do pletiva nebo jiných obalů.
Jáma je hloubený výkop, který má hodnotu poměru délky k šířce dna menší než 6 m, jeho šířka v úrovni terénu je větší než 2 m a který nesplňuje podmínky šachty.
Jáma odpadová je jáma určená na podzemní skládku odpadu (kamenů, kmenů apod.).
Jáma stavební je jáma určená pro umístění stavebního objektu nebo jeho části.
Jamka pro vysazování rostlin je výkop hloubený pod úrovní přilehého terénu, se stěnami svislými nebo šikmými, kde hloubka ve středu jamky není největším rozměrem a nejde o rýhu pro vysazování rostlin.
Kanafas je malba vytvořená kombinací pruhů v barvě podkladu nebo vybarvených nebo válečkovaných nebo vzorovaných a to v přesně odměřených, odšlehnutých a zařezaných pruzích šířky 40 až 150 mm (popř. u pruhů válečkovaných šířky jednoho válečku.
Kanafas jedno-, dvou- a vícebarevný je malba vytvořená z pruhů jedné, dvou nebo více barev nepočítaje v to barvu podkladu.
Kanafas válečkem je malba vytvořená v souladu s definicí kanafasu, avšak za podmínky, že je tvořen jen z jednotlivých pruhů válečkem a jsou-li tyto pruhy vzdáleny od sebe více než 40 mm. Při vzdálenosti pruhů přes 150 mm se plocha mezi pruhy nepovažuje za kanafas válečkem, ale za malbu.
Kanál je stavební konstrukce o neomezené délce, určený k vedení agresívních odpadních vod.
Kanál pro rozvody inženýrských sítí přilehlý je suchý kanál, kde jedna stěna je tvořena stávající konstrukcí objektu (např. základovým pásem s možností využít jeho rozšířené části jako ozubu pro uložení krycích desek).
Kanál pro rozvody inženýrských sítí volný je suchý kanál, který má obě svislé stěny a může jednou stěnou přiléhat k objektu.
Kanalizace venkovní jsou kanalizační sítě, sběrače, stoky. Do venkovních kanalizací se dále zahrnují:
 1. kanalizační přípojky (měřeno v ose potrubí) až po revizní šachtu (bez této šachty) nebo čistící kus umístěný na hlavním svodném potrubí vnitřní kanalizace potrubí
 2. ležatá potrubí pro napojení vnějšího dešťového odpadu budovy až po patkové koleno
Kanalizace vnitřní je potrubí, které odvádí odpadové vody z objektů a přilehlých ploch, které funkčně souvisí s objektem (terasy, dvory, atria apod.), až po napojení na kanalizační přípojku, popř. po domovní revizní šachtu (včetně této šachty).
Kategorie silnic je pro dálnice a silnice hlavní a základní sítě stanovena plánem rozvoje silnic (ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic).
Komunikace pro pěší je nemotoristická komunikace určená výhradně pro pěší chodce.
Komunikace silniční je pozemní komunikace určená převážně pro provoz silničních motorových vozidel, jejímž charakteristickým znakem je zpevněná vozovka.
Konstrukce chlazených a temperovaných místností jsou konstrukce chladíren, mrazíren, mrazírenských skladů, tunelů apod.
Konstrukce nezastropená je konstrukce v podlaží dosud nezakrytém stropní konstrukcí (při provádění).
Konstrukce zastropená je každá konstrukce v podlaží zakrytém stropní konstrukcí (při provádění).
Konstrukční systém B - bez bednění je samonosná svařovaná kostra výztuže (např. průvlaku) potažená hustým drátěným pletivem nahrazujícím bednění, včetně zakotvení okrajů přivařením k sousední výztuži, bez podpěrné konstrukce a bez lešení.
Kotevní třmen je prvek umožňující uchycení kotevního drátu ke kotevnímu kamenu.
Kotva, kotevní těleso, kotevní drát, kotevní táhlo, kotevní váleček a vidlice je soubor zařízení umožňující ukotvení a pevné spojení sloupů chmelnicové konstrukce se zemí.
Kovové stavební doplňkové konstrukce jsou zámečnické stavební výrobky, jejichž funkce je vymezena čl.1 až 3 ON 73 3630.
Krajnice je šířkový prvek koruny silniční komunikace mezi dopravním pásem a hranou koruny; skládá se zpravidla ze zpevněné a nezpevněné části.
Kryt vozovky je horní část vozovky určená k přímému pojíždění vozidel. Podle počtu vrstev se rozlišuje jednovrstvový kryt a vícevrstvový kryt.
Lepivé zeminy jsou zeminy s číslem plasticity I(p) větším než 10, jestliže jejich přirozená vlhkost w(n) je větší než mez plasticity w(p) nebo jestliže při provádění stavebních prací vznikne nutnost odstraňování horniny z nářadí a dopravních prostředků. V sporných případech je rozhodující stanovení obsahu přirozené vlhkosti a meze plasticity průkazními zkouškami na stavbě.
 • I(p)..... číslo plasticity podle zkoušky meze tekutosti podle Atterberga, podle ČSN 72 1013 a ČSN 72 1014
 • w(n).... vlhkost zeminy podle ČSN 72 1012 ze vzorku odebraného ze zeminy po rozpojení
 • w(p).... mez plasticity podle ČSN 72 1013
Lešení lehké řadové je lešení o jednom poli vpříčném směru.
Lešení těžké řadové je lešení o dvou polích vpříčném směru.
Malba klihová v sytém tónu je malba, u níž množství nosného pigmentu určujícího barevný tón je vyšší o více než 25 % spotřeby pigmentu zakalkulovaného v položkách.
Malba schodiště je malba prováděná na stěnách, stropech a konstrukcích vnitřního prostoru schodiště vymezeného v rámci každého podlaží půdorysem největší opsané obrysové čáry vedené v největší vzdálenosti
 • do 1,20 m od boků schodišťových ramen a
 • do 2,00 m od hrany prvního a posledního stupně podlaží
Materiál nakupovaný je materiál se stanovenou cenou. Za nakupovaný materiál se nepovažuje hornina získaná při vykopávkách pro objekty nebo v zemnících, kdy investor hradí náklady spojené s jeho získáním (skrývka, těžení, přemístění, konečná úprava území zemníku).
Materiál spojovací jsou šrouby pro přírubové spoje, kompletní spojky pro potrubí z plastických hmot.
Materiál těsnící jsou veškeré hmoty používané k utěsnění hrdel, přírubových spojů, trub a tvarovek.
Mazanina (monolitická z betonové směsi) je plošná konstrukce podlahová nebo podkladní nebo vyrovnávací (např. pod prefa desky základů) nebo oddělující (např. pod vodorovnou izolaci) nebo ochranná (např. na urovnané dno výkopu pod výztuž základů), o tl. přes 50 do 240 mm, umístěná na jiné konstrukci i na zpevněném násypu nebo na podloží (terénu), uvnitř i vně jako součást objektu. Mazanina o větší tloušťce se oceňuje položkou základové desky z prostého betonu a v nadzemních podlažích položkou prostého betonu klenby.
Medium je látka tekutá či plynná pohybem přenášející (přivádějící nebo odvádějící) nebo zprostředkující energii tepelnou, mechanickou (tlakem) apod. v uzavřené vodicí soustavě z trubek, kanálů apod., aniž se sama (chemicky) změní.
Mimořádně ztížené dopravní podmínky Mimořádně ztížené dopravní podmínky se oceňují individuální kalkulací.
Mimostaveništní doprava Mimostaveništní dopravou se rozumí doprava materiálu do staveništního skladu nebo na staveništní skládku. Doprava veškerého materiálu obsaženého v cenách prací je zakalkulována ve sborníkových položkách jako součást nepřímých (režijních) nákladů.
Mulčování je plošné rozprostření organické hmoty vsouvislé vrstvě na povrch půdy.
Nádoby pro vysazování rostlin jsou mísy, truhlíky a žlaby mobilní i stabilní.
Nádrž je stavební konstrukce o půdorysné ploše přes 5 m2, otevřená nebo uzavřená. Minimální hloubka uzavřené nádrže musí být 2 m a nádrž musí být opatřena nejméně dvěma vstupními otvory o průměru min. 600 mm.
Náklady na stroje Náklady na stroje jsou dopočteny podle normativů strojohodin uvedených ve sbornících potřeb a nákladů (SPON 89) a oceněny podle sazeb strojohodin pro odpovídající rok propočtených zpracovatelem sborníku. Tyto náklady jsou pravděpodobně nejslabším článkem ceny a je nutné v případě vyššího použití strojních prací provést rekalkulaci ceny, tj. dopočítat skutečně předpokládané náklady na stroje a mechanizmy (doprava betonových směsí čerpadly apod.).
Nálet je dřevina vyrostlá samovolně ze semene.
Násyp je sypaná konstrukce vybudovaná na povrchu území.
Násyp v objektu je vrstva sypké hmoty s předepsanou únosností (s udusáním a urovnáním povrchu) v jakékoli projektované tloušťce, vodorovná nebo do spádu, uložená na stavební konstrukci, popř. na zásypu z jiných hmot (sborník 800-1 Zemní práce), obvykle pod mazaniny, dlažby, izolace apod.
Nerovnost povrchu vozovky je vlastnost povrchu vozovky charakterizovaná nezanedbatelnými odchylkami proti povrchu navrženého podle příslušných norem.
Niveleta silniční komunikace je výšková složka silniční komunikace určující její výškový průběh.
Normalizované uložení je uložení podle ON 13 0502 (výrobky JKPOV 423 9 díly k potrubí průmyslovému) a dále výrobky JKPOV 552 821 materiál instalační pomocný.
Objekty drobné jsou armaturní šachty na vodovodních řadech, šachty, spadiště a kluzy na kanalizačních trubních řadech, šachty na stokách, kanalizační vpusti, odlučovače benzínů, olejů, tuků a neutralizační stanice.
Obkládačky hutné a polohutné jsou obkladové prvky skupiny oboru JKPOV
 • 597 77 obkládačky mrazuvzdorné polohutné glazované lisované
Obklady do tmele jsou obklady lepené atestovaným tmelem na předem zhotovený podklad s největší odchylkou od roviny ± 2 mm (např. hladká omítka, montované dílce z jakéhokoliv materiálu).
Oblouček je drát pro uchycení záhonových drátů mezi dvěma obvodovými sloupy včele chmelnicové konstrukce.
Obložení členité je obložení buď s lícem rovným členěné vzorem (např. rybinovitě, diagonálně, šachovitě, kuželově), nebo s lícem prostorově členěným.
Obložení jednoduché je obložení s lícem rovným z pravoúhlých prvků (palubek nebo obkladových panelů) montované na konstrukcí monotónně v jednom směru.
Obruba je vodicí bezpečnostní zařízení, které vytváří stupňovité vyvýšení určitého dopravního pásu, pruhu, ostrůvku apod.
Obruba je horní vodorovná plocha konstrukce nádraží, kanálů nebo šachet.
Obruba je pás teraca všířce do 500 mm provedený vodlišné barvě nebo zrnitosti než podlaha.
Obsyp je násyp určený pro ochranu stavebních konstrukcí.
Obvod dráhy je území určené k provozu dráhy. Rozsah obvodu pro jednotlivé druhy dráhy stanoví FMD (zák. č. 51/64 Sb. ve změní zák. č. 104/74 Sb., o dráhách).
Ocelové konstrukce (OK) jsou ucelené části konstrukce, tj. části objektu sestávající z určitého počtu dílců (výrobních, dopravních nebo montážních) vzájemně spojených ve funkční jednotný celek, např. střecha, most, jeřábová dráha apod. vyjma světlíků.
Odkopávka je vykopávka nad úrovní vodorovného přemístění.
Odmontování je odpojení zařízení od rozvodů a upevňovacích prvků s ponecháním v prostoru technologické manipulace pro následující zpětnou montáž.
Okna jsou konstrukce se sklonem od vodorovné roviny větším než 60o, jejichž jeden jmenovitý rozměr nepřesahuje 2,5 m.
Omítka je jakýkoliv povrch vyhovující pro provádění maleb předepsané kvality.
Oplechování bombírovaných čel z dílků je povrchová úprava, která sleduje přibližně tvar izolovaného bombírovaného čela válcového tělesa.
Oplechování bombírovaných čel z klínů je povrchová úprava, která tvoří tvar jehlanu.
Oplechování pevné je plechový obal izolace spojený napevno šrouby.
Oplechování snímatelné je plechový obal izolace bez izolační vložky spojený patentními uzávěry.
Ornice je úrodná půda svhodnými biologickými a fyzikálně chemickými vlastnostmi pro růst a vývoj rostlin.
Ostatní přímé náklady Ostatní přímé náklady jsou pro přehlednost rozčleněny v kalkulačním vzorci na dvě samostatné skupiny.
 • OPN I
  V této části ostatních nákladů jsou zahrnuty odvody na sociální a zdravotní pojištění v předepsané výši a dále jsou zde zahrnuty i OPN, které se vyskytují ve sbornících potřeb a nákladů (zejména technologická přeprava, případně náklady související s přesunem materiálu).
 • OPN II
  V této části ceny jsou obsaženy náklady spojené s titulem bývalých vedlejších rozpočtových nákladů ve výši 1,0 – 2,0 %. Tato část ceny tvoří v podstatě jakousi rezervu ceny a v případě použití námi doporučené ceny by již neměly být do celkové ceny dopočteny vedlejší rozpočtové náklady. Základnu pro výpočet těchto OPN II tvoří náklady materiálové, mzdové, náklady na stroje a OPN I.
Ošetřování rostlin je soubor prací, které zabezpečují růst a vývoj rostlin až do jejich převzetí odběratelem.
Ozub je lomená plocha rozvinuté šířky do 350 mm v konstrukci nádrže, šachty nebo kanálu.
Pas základový je základová konstrukce svislá, stěnově šikmá nebo uskakovaná, u níž převládá délka a výška nepřesahuje 2,5 násobek šířky (tloušťky) v základové spáře, popř. v uskočení pro každý uskočený stupeň.
Patka je betonová nebo kamenná deska uložená pod sloupem chmelnicové konstrukce rozkládající tlakové síly a zabraňující pronikání sloupu do půdy.
Patka základová je konstrukce o průřezu (půdorysu) např. čtverce, obdélníku, kruhu, víceúhelníku, oválu, kde při šířce opsaného pravoúhlého obrazce v základové spáře:
 1. do 600 mm výška nepřesahuje 5 šířek
 2. nad 600 mm do 1 650 mm výška nepřesahuje 3 šířky
 3. nad 1 650 mm výška nepřesahuje 5 m
Pěstební zásah je dílčí práce zkomplexu prací zajišťujících stávající nebo lepší kvalitativní stav biologických prvků sadovnických nebo krajinářských úprav, včetně odstraňování nevhodných rostlin a záměrného ponechávání a chránění vhodných rostlin.
Pilíř (sloup) hranatý je konstrukce o délce do 2,5 násobku šířky a o výšce přesahující 5 šířek.
Pletí je mechanické odstranění plevelů zkultury bez kypření (kultivace) půdy.
Plocha břehová je šikmá, popř. svislá stěna koryta vodního toku nebo vodní nádrže.
Plocha členitá je izolovaná plocha přerušovaná v rovině izolace jednoho druhu vystupujícími, popř. ustupujícími konstrukcemi (např. sloupy, pilíře, příčky, základy, žlábky, kanály, šachtičky a jímky) kdy součet ploch jednotlivých přerušení v rovině izolace je větší než 50% celkové plochy izolované konstrukce (tj. součet plochy izolace a všech přerušení).
Plocha svislá je plocha o sklonu přes 10o.
Plocha vodorovná je plocha o sklonu do 10o.
Plochy rovné těles jsou plochy rovnoběžnostěnu (včetně čtyřhranného potrubí) a válcových ploch.Nepatří sem plochy, kde na jednotlivé stěně nebo na jednotlivém válcovém tělese je v průměru více než jeden prostup nebo otvor na 1 m2plochy (tyto jsou plochami tvarovými).
Plochy složitě tvarované těles jsou plochy těles se zakřivenou plochou pláště (vyjma válce).
Plochy tvarové těles jsou plochy, které nejsou plochami rovnými nebo složitě tvarovanými.
Plůtky jsou konstrukce složené zkolíků zaražených do svahů, které jsou propleteny živými pruty rychle rostoucích dřevin.
Podélný sklon je odklon nivelety silniční komunikace od vodorovné roviny; udává se zpravidla v %.
Podíl konstrukcí je určen procentním podílem objemu konstrukcí a obestavěného prostoru.
Podklad typu OM je silniční podklad z obalovaného drceného kameniva - typu obalovaného makadamu.
Podklad vozovky je spodní část vozovky určená k roznášení tlaků vozidel z krytu vozovky na podloží; skládá se buď z jedné nebo z více vrstev různě zpracovaných stavebních hmot.
Podlaha prostá je na celé ploše ve stejné barevnosti a zrnění směsi, popř. včetně obrub, avšak bez vzorování, zdobení nebo kazetového členění plochy.
Podlahy a obklady v omezeném prostoru jsou konstrukce :
 1. provedené ve vynucené poloze, tj. prostoru užším než 900 mm nebo nižším než 1500 mm
 2. prováděné pod nebo za potrubím, je - li mezera mezi lícem potrubí a konstrukcí menší než 500 mm
Podpěrné lešení je podpěrná konstrukce při provádění stavebních, montážních nebo jiných prací (např. podpěrné konstrukce bednění).
Podsyp je nejspodnější ochranná vrstva vozovky, jejímž účelem je kromě roznášení tlaků hlavně zabránění kapilárnímu vzlínání vody z podloží, plošné odvodnění pláně, ochrana výše položených vrstev vozovky před eventuální vztlakovou infiltrací rozbředlé podložní horniny a provzdušnění; provádí se z propustných nesoudržných materiálů.
Pomocná konstrukce je konstrukce, která slouží ke spojení roštů obkladů, podhledů nebo opláštění s konstrukcí stavby.
Popílek je nerostný zbytek po spalování tuhých paliv pozůstávající převážně z malých částeček křemičitanového skla získaný zachycováním z plynných spalin v různých odlučovacích zařízeních připojených zpravidla k velkým topeništím na spalování práškového uhlí. Je to nejjemnější část ve směsi označované obecným pojmem popel.
Porost divoký jsou všechny zemědělsky nezužitkovatelné traviny s výjimkou vodního rostlinstva.
Porost hustý je takový porost, který pokrývá plochu přes 70% její celkové výměry.
Porost řídký je takový porost, který pokrývá plochu do 50% její celkové výměry.
Porost středně hustý je takový porost, který pokrývá plochu přes 50 do 70% její celkové výměry.
Potěr (z cementové malty) je monolitická plošná podlahová konstrukce nášlapná (pochůzná), popř. podkladní (pod tenkovrstvé podlahoviny apod.) o tl. do 50 mm.
Potrubí je vedení složené z trub, tvarovek, popř. armatur.
Povázka (fašina) je svazek živých prutů.
Práce stavební zprefabrikovaných dílců jsou:
 1. montáže prefabrikovaných dílců, kde stavební díl je složen zjednoho druhu dílců (např. vodorovná konstrukce složená ze stropních desek nebo panelů, schodišťová ramena), včetně specifikací
 2. práce spojené smontáží prafabrikovaných dílců jako svařování, úpravy spár, dobetonování a propojení trubek pro instalaci vmístech dobetonování vsouvislosti smontáží
Pracovní hladina vody je hladina vody ve výkopišti v čase provádění zemních prací. Rozlišuje se :
 1. návrhová pracovní hladina vody
 2. skutečná pracovní hladina vody
Pracovní výška omezuje výškově pracovní prostor, ve kterém může pracovník bezpečně provádět stavební práce zpracovní podlahy; je obecně 1,80 m, pokud ve všeobecných podmínkách ceníků není uvedena jiná (Pravidla S).
Prokopávka je odkopávka, která se provádí napříč terénní vlnou a je charakterizována přístupem dopravních prostředků z jedné nebo ze dvou stran. Z technologického hlediska se za prokopávky považují i dále vyjmenované vykopávky pod úrovní vodorovného přemístění výkopku :
 1. vykopávky pro silniční a železniční zářezy (i při mimoúrovňovém křížení)
 2. vykopávky pro silniční a letištní vozovky
 3. vykopávky silničních, železničních a letištních příkopů
Propustek je mostní objekt, popř. jeho část s kolmou světlostí mostního otvoru do 2,00 m včetně, sloužící zpravidla k příčnému převedení stálých nebo občasných vod, trubních a jiných vedení tělesem komunikace.
Prořezání trávníku (vertikulace) je podélné prořezání drnu až do hloubky 50 mm, různými typy speciálních strojů.
Prostor obestavěný definice a výpočet viz ČSN 73 4055 s výjimkami uvedenými v článku 3051 těchto všeobecných podmínek.
Protlačování je umístění trub vnějšího průměru do 500 mm (obvykle chránicího potrubí) pod povrchem území nebo do násypů bez vykopávky, v rovině nebo ve sklonu do 1:10, včetně případného odstranění zeminy z vnitřku protlačovaného potrubí.
Provzdušnění trávníku (aerifikace) je propíchání drnu děrovači různých typů až do hloubky 100 mm, umožňující proniknutí vzduchu, vody a živin ke kořenům trav.
Průvlak (trám) monolitický je tyčová konstrukce s osovou vzdáleností od druhého průvlaku (trámu) větší než 1800 mm. Jako průvlak se ocení i stěnový nosník, tj. visutá stěna uložená na okrajích jako průvlak.
Prvky OK jsou tyčové prvky plnostěnné, popř. rámové členěné nebo složené členěné a ostatní, tj. zhotovené z válcovaných profilů, popř. jejich svařováním, šroubováním, nýtováním apod.; za prvky OK se považuje i jednotlivý prud příhradové konstrukce vyjma prostorové příhradoviny.
Předsádka (beton předsádkový) je lícová vrstva (m2) o tl. 50 mm z cementové malty s minerální drtí, prováděná současně s betonáží konstrukce (s posouváním oddělujících plechů). Opracuje se keramicky (pol.čís. 313 43).
Překážka v krytině je jakýkoliv prostup plochy do 1 m2 střešní krytinou
Přeložka silniční komunikace je nově budovaný úsek silniční komunikace ve změněné trase.
Přemístění výkopku svislé je vyzvednutí výkopku z místa rozpojení na výškovou úroveň vodorovného přemístění výkopku.
Přemístění výkopku vodorovné je přemístění výkopku od výkopiště do místa jeho uložení s vyložením z dopravního prostředku.
Přepažování je dočasné odstranění vzpěr nebo rozpěr roubení a znovuosazení vzpěr nebo rozpěr po provedení pracovních operací, pro něž je přepažování nutné.
Přesun Přesunem se rozumí přenisťování materiálu ze staveništního skladu k hranici pracovní zóny. Přesun veškerého materiálu obsaženého v cenách prací se nerozpočtuje, neboť je zahrnut ve sborníkových položkách jako součást nepřímých (režijních) nákladů.
Přesvahování je změna sklonu svahu již provedeného, popř. při současném jednostranném nebo oboustranném rozšíření dna zářezu nebo zúžením koruny násypu do 1 m.
Převaz j e drátěné spojení záhonového drátu a příčky stropní sítě chmelnicové konstrukce.
Příčka je hlavní příčná vodorovná drátěná vazba, spojující dva sloupy chmelnicové konstrukce ve směru kolmém křádkům rostlin.
Příčka hrázděná j e svislá plošná konstrukce vyzdívaná do trvale viditelné nosné konstrukce typicky členěné z paždíků a sloupků se šikmými vzpěrami umístěnými alespoň v každém pátém poli z celé stěny (1 vzpěra na 1 až 5 polí).
Příčka monolitická je nenosná stěnová konstrukce tl. do 100 mm.
Příčka zděná je nenosná stěnová konstrukce tl. do 150 mm.
Příkop je otevřené odvodňovací zařízení o hloubce přes 30 cm; podle tvaru příčného řezu rozeznáváme příkop lichoběžníkový, trojúhelníkový nebo zaoblený a podle úpravy příkop nezpevněný nebo zpevněný.
Příkop je otevřené odvodňovací zařízení o hloubce přes 300 mm; podle tvaru příčného řezu rozeznáváme příkop lichoběžníkový, trojúhelníkový nebo zaoblený a podle úpravy příkop nezpevněný nebo zpevněný.
Přípojka kanalizační je svodné potrubí,které odvodňuje pozemek a objekty na něm (dále jen "nemovitost") až k zaústění do veřejné stoky.
Přípojka vodovodní je potrubí, kterým se přivádí voda z veřejného vodovodu do nemovitosti až těsně za vodoměr, popř. těsně před hlavní domovní uzávěr vody, není-li osazen vodoměr.
Přirozený úhyn rostlin je uhynutí rostlin po vysazení nebo přesazení vlivem přírodních podmínek, které nelze při zakládání a údržbě běžnou technologií ovlivnit.
Příslušenství na trubních řadech nebo stokách jsou drobné objekty a podkladní, pomocné a doplňující konstrukce.
Přiváděč j e silniční komunikace s omezeným přístupem umožňující propojení dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní místní komunikace se sítí silnic nebo místních komunikací vyhrazená motorovým vozidlům se stanovenou konstrukční rychlostí podle platných pravidel silničního provozu.
Rámová konstrukce je nosná konstrukce smontovaná ze svislých stojek a vazníků.
Reform je izolace z vláknitých materiálů s výztužnou ocelovou konstrukcí, opatřenou drátěným tkanivem nebo plechem.
Režie Režijní náklady zahrnuté do ceny jsou vykalkulovány v celkové výši XY % (správní režie X % a výrobní režie Y %). Do režijních nákladů se započítávají zejména :
 • spotřeba paliv, energií a materiálů souvisejících s řízením
 • náklady na opravu a údržbu hmotného investičního majetku
 • odpisy investičního majetku
 • odpisy drobného investičního majetku
 • výkony spojů, cestovné, nájemné a ostatní služby
 • mzdové náklady související s řízením o odvody z nich
 • osobní náklady
 • náklady na záruční opravy
 • pojistné
 • poplatky
 • ostatní finanční náklady

Základnou pro výpočet režijních nákladů jsou náklady mzdové, náklady na stroje, a náklady OPN I, přičemž pro výpočet správní režie je do základny zahrnuta i režie výrobní.
Rigol je otevřené odvodňovací zařízení hluboké nejvýše 30 cm, zpravidla zaoblené a zpevněné betonovými tvárnicemi, kamennou dlažbou, vybetonováním apod.
Rigol je otevřené odvodňovací zařízení hluboké nejvýše 300 mm, zpravidla zaoblené a zpevněné betonovými tvárnicemi, kamennou dlažbou, betonem apod.; jeho svah přilehlý k vozovce nesmí mít sklon strmější než 1:3.
Rostlinstvo vodní na břehu je rákos, orobinec a šáchor.
Rostlinstvo vodní pod vodou je jakýkoliv porost pod vodou s výjimkou porostu plazivého.
Rozvody a svody procházejíci pod objektem se považují za kanalizaci vnitřní jen tehdy, jsou-li na ně vnitřní instalace napojeny.
Ruderální porost je samovolně vzniklý porost rostlin na neupraveném nebo neudržovaném terénu, většinou zrumištních společenstev.
Rýha je hloubený výkop, jehož největší šířka v úrovni terénu je 2 m a který nesplňuje podmínky pro určení šachet. Za rýhy se nepovažují silniční a železniční příkopy.
Rýha pro vysazování rostlin je výkop vyhloubený pod úrovní přilehlého terénu, se stěnami svislými nebo šikmými, kde největším rozměrem je délka, která musí být nejméně dvakrát větší než šířka.
Řad trubní je potrubí s příslušenstvím.
Řez stromu na čípek je každoroční řez koruny stromu, při kterém se jednoleté výhony odstraní nebo zkrátí na malý počet oček.
Sloup (kruhový) je konstrukce o výšce větší než 5 průměrů.
Sloupek směrový je vodicí bezpečnostní zařízení tvořené sloupkem doplněným odrazkami usnadňující bezpečné směrové vedení vozidla.
Spodek železniční je drážní těleso, tvořené zářezy, násypy a příkopy a příkopovými zídkami, trativody, propustky světlosti do 2 m, podkladnicemi, mezilehlými nebo sanačními vrstvami se zpevněním a ochranou drážního tělesa (osetí svahů, patky dlažeb, dlažba, záhozy, opěrné zídky výšky do 2 m od základové spáry, kamenná žebra apod.).
Stařina jsou odumřelé nadzemní části rostlin neudržovaného trávníku.
Stěna je konstrukce o sklonu přes 75 o.
Stěna monolitická je nosná plošná konstrukce tl. do 150 mm (z betonu).
Stěny jsou konstrukce o sklonu přes 45° od vodorovné konstrukce.
Stěny a příčky jsou konstrukce se sklonem od vodorovné roviny větším než 60o, jejichž oba jmenovité rozměry přesahují 2,5 m.
Stroje a zařízení je strojní vybavení staveb, připojené k rozvodům vnitřních instalací, které nejsou zařizovacími předměty náležejícími do částí A 05, B 05, C 05 tohoto sborníku.
Strop kazetový (monolitický s deskou) sestává z více dvojic rovnoběžných trámů (žeber) tvořících pohledově uzavřené obrazce (např. 4, 6, 8 úhelníky) s osovou vzdáleností trámů (žeber) do 1 800 mm. Přes tuto osovou vzdálenost se oceňují samostatně trámy a samostatně desky.
Strop trámový (žebrový) monolitický (s deskou) je konstrukce s osovou vzdáleností trámů (žeber) do 1 800 mm.
střechy jsou konstrukce ve sklonu od vodorovné roviny menší než 60o.
Stropy nebo podlahy jsou konstrukce o sklonu do 45° od vodorovné konstrukce.
Střechy jednoduché jsou střechy pultové a sedlové.
Střechy složité jsou střechy valbové, křížové, mansardové a stanové.
Substrát je směs připravená zanorganických a organických materiálů (komponentů) svhodnými biologickými a fyzikálně chemickými vlastnostmi pro růst a vývoj rostlin.
Suť je všechen materiál získaný při bourání konstrukcí nebo jejich částí zcihel, betonu a lomového kamene, včetně spojovacího materiálu vybouraného ze spár zdiva a při otlučení omítek.
Suť vybouraná jsou hmoty sypké, popř. stmelené vápnem, cementem nebo živicí, kamenitého a podobného charakteru a dále hmoty kusové (dlažební kostky, lomový kámen apod.) získané při rozebírání, odstraňování, vytrhávání a bourání podkladů, krytů apod., které se běžně nakládají nakladačem nebo ručně.
Svahování je zemní úprava tvaru trvalých svahů se sklony strmějšími než 1 : 5 (včetně přemístění sypaniny na vyrovnání prohlubní na váhu).
Svodidlo je záchytné bezpečnostní zařízení, které snižuje nárazovou energii vozidla a brání vozidlu vyjet z vymezeného dopravního pásu.
Svodnice je pásnice upevněná zpravidla na pevných sloupcích svodidla, tvořící nárazovou plochu.
Syntetické nátěry na vzduchu schnoucí jsou nátěry syntetickými barvami skupiny oboru JKPOV 246 121 a 246 221 na vzduchu schnoucími.
Sypanina je materiál získaný z výkopů nebo ze zemníků na téže nebo jiné stavbě, hlušina z dolů, odpadový materiál z průmyslu (škvára, struska) apod., který se používá ke zřizování násypů, podsypů, podkladních vrstev apod.
Šachta je hloubený výkop, jehož největší půdorysná plocha je 36m2 a jeho hloubka je největším rozměrem. Měří se v ose šachty jako svislá vzdálenost dna a roviny vodorovného přemístění. Pro hloubení platí předpisy Úřadu bezpečnosti práce. Zatřídění hornin je podle tříd obtížnosti rozpojování (čl. 64 ČSN 73 3050).
Šachta je stavební konstrukce otevřená nebo uzavřená o půdorysné ploše do 5 m2.
Štola je vodorovná nebo do 450 od vodorovné roviny odkloněná chodba hloubená z povrchu nebo ražená s teoretickou výrubní plochou do 16 m2.
Těleso je technologické zařízení mimo válcovité potrubí, příruby a armatury.
Teraco barevné je směs sobsahem pigmentu nebo barevné drtě.
Teraco přírodní je směs sobsahem černobílé drtě a jejích odstínů.
TEVYCED jsou tenké vyztužené cementobetonové desky letištních ploch tl. 110 až 180 mm.
Těžba otvírková pro kamenité hráze je odstranění nevhodných hornin tř. 5 (trhatelných), 6 a 7, které nelze použít do násypů objektů, uvedených v čl. 121 části A 31.
Tloušťka nánosu průměrná je podíl celkového množství nánosu a celkové půdorysné plochy vymezené jeho obrysovou čarou.
Třídění hornin je odstranění nevhodných frakcí nebo zrn z výkopku, určeného pro provádění sypaných konstrukcí. Za třídění se pro účely odstraňování nepovažuje:
 1. snímání ornice a její ukládání odděleně od výkopku
 2. dobývání určitých druhů hornin, vyskytujících se v souvislých vrstvách
Tvarovka je tvarový kus sloužící ke změně průřezu, k rozvětvení potrubí, např. T-kus, Y-kus, redukce, odbočka, rozdělovač, apod..
Tvarovky hluboké jsou tvarovky částečně zapuštěné do stěny.
Tvarovky mělké jsou tvarovky osazené na líc zdiva.
Udržování rostlin je soubor prací, které zabezpečují růst a vývoj rostlin po jejich převzetí odběratelem.
Udržovaný trávník je takový, na kterém byly vpředcházejícím nebo současném vegetačním období provedeny pěstební zásahy odpovídající jeho způsobu užívání, zejména kosení a odstranění pokosené trávy.
Udržovaný tvarovaný živý plot je takový, na kterém byly vpředcházejícím nebo současném roce provedeny pěstební zásahy odpovídající jeho způsobu udržování, zejména zimní a letní řez.
Ulehlá půda (terén) je taková, kde od uložení výkopku, úpravy pláně, rozprostření ornice nebo obdělání půdy uplynulo více než šest měsíců, nebo kde půda byla zhutněna jakýmkoliv způsobem, nikoliv však činností dodavatele.
Úprava pláně je zemní úprava tvaru plochy území se sklonem do 1 : 5.
Úprava pozemků je vyrovnání nerovností terénu srozpojením a přehrnutím horniny.
Úroveň vodorovného přemístění výkopku: je :
 1. vodorovná rovina proložená nejnižším bodem plochy přístupné obvyklým dopravním prostředkům, nebo
 2. nejnižší úroveň území, na kterou se výkopek odhazuje tehdy, když není navrženo jeho vodorovné přemístění.
Úsek je krátká litinová trouba s hladkými konci odseknutá z litinové trouby hrdlové.
Útes je kolmo nebo šikmo odseknutá část trouby s hrdlem.
Uzavřený prostor je :
 1. pro zásypy je místo nepřístupné dopravním nebo hutnícím strojům, přiměřeným objemu zemního objektu
 2. pro vykopávky je místo, kde pro rozpojování a naložení horniny nemůže být použito ani trhavin ani těžebních strojů
Válečkování - imitace tapet je malba tapetovým válečkem s přesným horizontálním a vertikálním vyrovnáním vzoru v pruzích bez mezer nebo překrytí.
Válečkování dvojnásobné barvou je malba válečkem s celoplošným pokrytím vzoru nebo malba nejméně ve dvou pruzích na sraz nebo s překrytím šířky přes 40 mm a to i s mezerou do 40 mm.
Válečkování jednonásobné barvou je jakýkoliv povrch vyhovující pro provádění maleb předepsané kvality.
Vegetační období je část roku od 1. 5. do 31. 10.
VIBROCEM je konstrukční vrstva vozovky založená na principu oddělené betonáže, tj. vyplnění předem připravené vrstvy drceného kameniva hrubého cementovou maltou s přísadou plastifikátoru pomocí povrchového vibračního zařízení.
Vlysy široké jsou vlysy o šířce od 60 do 80 mm.
Vlysy úzké jsou vlysy o šířce od 30 do 55 mm.
Vnitrostaveništní doprava Vnitrostaveništní dopravou se rozumí doprava materiálu uvnitř pracovní zóny k místu zabudování. Vnitrostaveništní doprava běžnými pracovními prostředky je zahrnuta ve sborníkových položkách jako součást nepřímých (režijních) nákladů.
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot je přemístění všech demontovaných hmot ústředního vytápění z objektu (včetně jejich vnitrostaveništní horizontální a vertikální dopravy) do hranice technologické manipulace na staveništní deponii.
Vododvod venkovní jsou přívodní, násoskové a požární řady a řady prameništních, vodovodních a cirkulačních sítí. Do venkovních vodovodů se dále zahrnují :
 • vodovodní přípojky (měřeno v ose potrubí) až po vodoměr nebo, není-li vodoměr osazen až po hlavní uzávěr vody v budově
 • potrubí od vodoměru ve vodoměrné šachtě mimo budovu až po hlavní uzávěr vody budově
Vodovod vnitřní je vodovodní potrubí včetně příslušenství a technického zařízení připojených na vodovod počínaje hlavním uzávěrem vnitřního vodovodu.
Vozovka je zpevněná část silniční komunikace určená pro pojíždění vozidla.
Vozovka netuhá je vozovka s živičným, popř. jiným krytem na podkladu ze stmelených nebo nestmelených materiálů.
Vozovka tuhá je vozovka s cementobetonovým krytem nebo s podkladem z prostého nebo vyztuženého cementového betonu.
Vrstva ložní je spodní vrstva živičného krytu vozovky.
Vrstva obrusná je vrchní vrstva krytu vozovky.
Vrstva ochranná je spodní vrstva vozovky z nestmelených, avšak nenamrzavých materiálů nebo ze zpevněné zeminy určené zejména na ochranu vozovky před účinky promrzávání podloží.
Vrstva výkonná tepelně izolační (označení písmeny VTIV) je ochranná vrstva vozovky z materiálu s velmi nízkou tepelnou vodivostí.
Vykopávka je rozpojení horniny, odebírání výkopku s jeho odhozením nebo naložením na dopravní prostředek.
Vykopávka melioračních kanálů jsou vykopávky na suchu se šikmými nebo svislými stěnami, jimiž se zřizují nahoře otevřené prostory pro zřízení koryt melioračních kanálů.
Vykopávka na suchu je vykopávka
 1. ve výkopišti bez vody
 2. ve výkopišti nad sníženou hladinou ve vodním toku nebo v nádrži, popř. nad volnou nebo nad sníženou hladinou podzemní vody
Vykopávka pod vodou je vykopávka pod skutečnou pracovní hladinou vody. Pracovní hladina vody je hranicí mezi vykopávkami pod vodou a vykopávkami na suchu.
Vykopávka pod vodou pro úpravu dna a břehů vodotečí a nádrží je zpravidla pokračování vykopávky pro koryta vodotečí a pro nádrže pod pracovní hladinou vody.
Vykopávka pro podzemní vedení pro účely oceňování je vykopávka pro objekty oborů 825 17.1, 825 18.1, 825 22.1, 825 27.1, 825 28.1, 827, 828 7, 828 8, 831 14, 831 21, 831 24, 831 26, 833 26 a pro drenážní potrubí, které je součástí jiných objektů, pokud tvar výkopu odpovídá definici zářezu pro podzemní vedení.
Vykopávka v mokru je :
 • jde-li o vykopávku horniny promočené vodou
 • ve vodě s vodním polštářem do 100 mm.
Vykopávky pro koryta vodotečí jsou vykopávky na suchu se šikmými nebo svislými stěnami, jimiž se vytvářejí nahoře otevřené prostory pro zřízení koryt potoků, řek nebo průplavů, kanálů, přelivů, náhonů, příkopů apod., kromě odvodňovacích příkopů silničních a železničních.
Výkopek je hornina rozpojená vykopávkou.
Výkopek neulehlý je výkopek, který ležel na místě (např. na dočasné skládce) nejdéle 6 měsíců; za neulehlý se považuje i výkopek zhutněný deštěm nebo provozem dodavatele.
Výkopek ulehlý je výkopek, který ležel na místě (např. na dočasné skládce) déle než 6 měsíců, nebo který byl zhutněn na příkaz investora nebo jeho provozem, popř. provozem veřejným, nikoliv však provozem dodavatele.
Výměna je demontáž původního zařízení a osazení nového zařízení nebo jeho části za účelem jeho uvedení do dosavadního nebo provozuschopného stavu.
Výměna je demontáž dosavadního, montáž a dodávka nového materiálu nebo zařízení za účelem uvedení zařízení do původního nebo provozuchopného stavu.
Výsek nebo výřez je dodatečné vyseknutí nebo vyříznutí části trub před osazením obdočné tvarovky na dosavadním trubním řadu.
Výsivky jsou odpadem z výroby drceného kameniva bez zaručení ukazatelů jakosti a velikosti kameniva.
Výška římsy je největší svislá vzdálenost spodní hrany římsy od roviny upraveného terénu.
Výtluk je porušené místo v krytu vozovky, popř. i v jejím podkladu, ve tvaru zřetelně ohraničené prohlubně.
Záhonový drát je podélný průběžný drát stropní sítě chmelnicové konstrukce sloužící kzavěšení svislého drátu pro uchycení rostlin.
Základní izolační vrstva je izolace skládající se z izolačního materiálu, jejíž vrstvy a tloušťky jsou stanoveny projektem.
Zápoj je skupina nebo řada stromů, které se vzájemně svými korunami dotýkají.
Zářez hloubený je hloubený výkop, jehož poměr délky ku šířce dna je větší nebo rovný číslu 6, jehož šířka v úrovni terénu je větší než 2 m a který nesplňuje podmínky pro určení šachty.
Zářez pro podzemní vedení je hloubený výkop se šikmými stěnami, odpovídající definici zářezu, zřizovaný pro umístění podzemních vedení (kolektory, kanály, trubní vedení apod.) a který nesplňuje podmínky pro určení šachty nebo rýhy.
Zásyp je sypaná konstrukce, která vyplňuje prostory pod úrovní povrchu terénu.
Zdivo komínů a ventilací je zdivo samostatných těles. Mohou být do něho zavázány příčky a stěny tl. do 150 mm a může být kotveno k sousední konstrukci. Za toto zdivo se nepovažuje zdivo komínové a ventilační, související vazbou s okolním zdivem
Zeď zděná z prvků na maltu anebo monolitická je nosná svislá konstrukce :
 • tl. přes 150 mm (nadzákladová uložená na jiné konstrukci při výšce přes 2,5 násobek tloušťky)
 • tl. 250 mm a více (základová při výšce přes 2,5 násobek tloušťky v základové spáře podvodorovnou izolací a kde izolace není, 150 mm nad projektovaný terén)
Zemní objekt je stavební dílo, které je výsledkem zemních prací. Zemní objekty se podle způsobu jejich budování (odebíráním nebo hromaděním výkopku, případně sypaniny) třídí na :
 1. výkopy
 2. sypané konstrukce
Zemník je výkopiště určené pro získání sypaniny.
Zisk Zisk je do ceny zakalkulován ve výši X %. Základnu pro stanovení zisku tvoří veškeré přímé i nepřímé náklady snížené o náklady na materiál a jeho pořízení.
Značka dopravní svislá je dopravní značka umístěná svisle zpravidla na sloupku nebo jiné konstrukci.
Značka dopravní vodorovná je dopravní značka provedená na povrchu krytu vozovky, popř. i obruby, barvou nebo jiným vhodným způsobem.
Zóna aktivní podloží vozovky je vrstva zeminy podloží, ve které v důsledku teplotního a vodního režimu dochází k cyklickým změnám vlhkosti a objemové hmotnosti a ve které se projevují účinky zatížení vozidly. Obvykle se rovná hloubce promrzání vozovky a podloží (přibližně 1,5 m od povrchu vozovky).
Zpětná montáž je montáž odpojeného stávajícího zařízení, popř. i opraveného zařízení, zpět na původní místo osazení, a to bez úprav připojení a uložení.
Zpětná montáž je montáž odpojeného stávajícího zařízení, popř. i opraveného zařízení, zpět na původní místo osazení, a to bez úprav připojení a uložení.
Ztížené podmínky pro kácení stromu jsou takové, kdy strom rostl vochranném pásmu nadzemních inženýrských sítí nebo vuličním stromořadí nebo vblízkosti stavby či porostu, které nesmí být kácením poškozeny. Dále vmístech, kde nelze vyloučit veřejnost, provoz dopravy nebo výrobní činnosti. Platí také pro kácení vyhnilých stromů.
Ztížené podmínky pro odstranění pařezu jsou takové, kdy strom rostl vochranném pásmu nadzemních inženýrských sítí nebo vuličním stromořadí nebo vkorytě vodoteče či v blízkosti stavby, která nesmí být dobýváním pařezu poškozena. Dále vmístech, kde nelze vyloučit veřejnost, provoz dopravy nebo výrobní činnosti. Dále provádí – li se odstranění pařezu zrozmočených hornin, nebo pod hladinou vody ve výkopu, při tlaku vodního polštáře do 50 mm.
Ztížené podmínky pro řez stromu nebo keře jsou takové, kde pracovník nemůže provést bezpečně řez spoužitím žebříku o délce do 5 m a odřezané větve volně shodit na zem.

(pocitadlo)