• google +1
 • facebook
 • blogger
 • google drive
logo rozpočty
 • Michael Švarc
 • Pařížská 2160
 • 272 01 Kladno
 • mobilní telefon+420 774 430 413
 • pevná linka+420 312 684 488
rozpočty.net
 • Časté otázky a odpovědi

  • potřebuji jako investor (laik) nezávislý výkaz výměr stavby ?

   Ano, ano a opět ANO.
   Praxe nás učí, že v našich zemích není vhodné příliš spoléhat na serióznost partnera, zejména je li to první zkušenost s tímto partnerem.
   Pokud v průběhu stavby nemáte možnost si "odškrtávat" množství práce a dodávek které již na stavbu byly dodány, ocitnete se v situaci, kdy "něco" bylo provedeno ale nikdo neví za kolik peněz již bylo prostavěno a kolik ještě je potřeba k dokončení stavby. Na tuto nevýhodnou situaci může doplatit jak investor tak i dodavatelská firma.
   Výkaz výměr slouží tedy v případě neshod jako podklad k jednoznačném určení toho co bylo objednáno a dodáno. Výkaz výměr slouží i při závěrečném vyúčtování jako podklad pro stanovení množství a kvality případných tzv. "víceprací" nebo "méněprací".
  • jak na výběr dodavatele ?

   Samozřejmostí by mělo být, že výběr dodavatele stavby probíhá tím způsobem, že všechny oslovené firmy obdrží stejné zadání ve formě nezávisle provedeného rozpočtu. Pokud investor nutí firmy aby samy ocenily Projektovou dokumentaci (PD), potom je výsledkem pouze to, že obdrží neporovnatelnou směs nabídek ze které poté vybírá (nejčastěji podle ceny).
   Tímto se investor - laik dopouští velmi hrubé chyby, která ho s 90% pravděpodobností bude stát výrazné navýšení nákladů, způsobené ještě před zahájením výstavby. Srovnávat jablka s hruškami se totiž nemůže vyplatit. Každá firma totiž ocení PD dle svého uvážení, schopností a serióznosti, z čehož vyplývá že nabídky budou :
   1. podhodnocené ať již úmyslně (firma má zájem se tzv. zaseknout), nebo neúmyslně (firma nemá dostatečnou kvalifikaci či zkušenost)
   2. nadhodnocené
   3. seriózní
  • zktatky a termíny ve stavebnictví

   zkratka rozklad popis
   SCSP Sborník Cen Stavebních Prací Obsahuje katalogy popisů a směrných cen stavebních prací. Poměrně obsáhlé katalogy obsahující statisíce položek prací a materiálů potřebných k sestavení rozpočtu. Dnes se vydává většinou elektronicky buďto samostatně, nebo je součástí oceňovacího softwaru.
   THU Technicko Hospodářské Ukazatele Soubor cen stanovených na základě statistického vzorku již realizovaných staveb, které jsou rozčleněny podle druhu a vybavení a je zjištěna jejich průměrná cena na objemovou / plošnou / délkovou jednotku. Používají se pro pro první propočty cen staveb a stavebních objektů.
   OP Obestavěný prostor Prostorové vymezení stavebního objektu ohraničeného vnějšími vymezujícími plochami. Způsob výpočtu je stanoven v normě ČSN 73 4055 Výpočet obestavěného prostoru pozemních stavebních objektů.
   ZP Zastavěná plocha Plocha půdorysu ohraničená vnějším obvodem svislých konstrukcí budovy nebo podlaží apod.
   DSP Dokumentace pro Stavební Povolení  
   DÚR Dokumentace pro Územní Řízení  
   DPS Dokumentace pro Provedení Stavby  
        
        
        
        
  • zkratky a termíny v našich rozpočtech

   zkratka rozklad popis
   SH Spodní Hrana Označení výškové kóty spodní hrany kalkulovaného prvku.
   Např. SH-0,85 značí že prvek je kalkulován od -0,85m od projektové výškové značené nuly (0,00).
   HH Horní Hrana Označení výškové kóty horní hrany kalkulovaného prvku.
   Např. SH+1,15 značí že prvek je kalkulován do výšky +1,15m od projektové výškové značené nuly (0,00).
   SÚT Stávající Úroveň Terénu Označení výškové kóty, např. SÚT+0,15
   NÚT Nová Úroveň Terénu Označení výškové kóty, např. NÚT+0,40

(pocitadlo)